Rental terms

 1. VAARGEBIED:
  Het vaartuig mag worden gebruikt op alle Nederlandse binnenwateren. Het is niet toegestaan met een open zeilboot op de Waddenzee, het IJsselmeer of de grote rivieren te varen.
   
 2. WAARBORGSOM:
  Bij levering van het gehuurde zal de huurder aan de verhuurder de genoemde waarborgsom betalen, welke som de verhuurder zal terugbetalen wanneer het gehuurde op tijd, schoon en zonder schade op de overeengekomen plaats is overgedragen aan de verhuurder.
   
 3. VERZEKERING:
  De verhuurder heeft het verhuurde ten behoeve van de huurder tegen wettelijke aansprakelijkheid, casco-schade of diefstal verzekerd voor de vaart op de Nederlandse binnenwateren. De verzekering kent een eigen risico per schadegeval dat ten laste van de huurder is. De verzekeringsvoorwaarden laten niet toe, dat daarnaast inzake de door de verzekering vergoede schade, enig bedrag op de huurder zal worden verhaald.
   
 4. MELDPLICHT:
  De huurder is verplicht een feit, waaruit schade is voortgevloeid kan voortvloeien en/of dat voor de verhuurder en/of verzekeraar van belang kan zijn, onmiddelijk aan de verhuurder mede te delen. De huurder zal zich houden aan de aanwijzingen van de verhuurder.
   
 5. WANPRESTATIE VERHUURDER:
  a.  De verhuurder verplicht zich het gehuurde vaartuig gebruiksklaar op het afgesproken tijdstip beschikbaar te stellen. Het zal in goede staat verkeren; het zal tot gebruik waarvoor het bestemd is kunnen dienen.
  b.  In geval van overmacht verplicht de verhuurder zich een vergelijkbaar vaartuig zonder meerkosten ter beschikking te stellen.
  c.  Verhuurder is niet aansprakelijk voor kosten van welke aard dan ook voortvloeiend uit een situatie zoals beschreven in art. 5b.
   
 6. ANNULERING:
  a.  Annulering om welke reden dan ook door de huurder, kan alleen per aangetekende brief geschieden.
  b.  Bij annulering tot 10 weken voor de begindatum van de huurperiode blijft huurder 15% van de huurprijs verschuldigd.
  c.  Bij annulering tot 6 weken 50% en vanaf 5 weken tot de aanvangsdatum van de huurperiode 100% van de huurprijs.
   
 7. VERPLICHTINGEN HUURDER:
  a.  De huurder zal het vaartuig als een goed huurder en goed schipper overeenkomstig de bestemming gebruiken.
  b . Hij is verplicht zich te houden aan de aanwijzingen en instructies, die de verhuurder hem aan het begin van de huurperiode verstrekt.
  c.  Hij zal het vaartuig niet doorverhuren noch anderszins aan derden in gebruik afstaan.
  d.  De huurder zal geen veranderingen in of aan het vaartuig (laten) aanbrengen.
  e.  Aan het einde van de huurperiode zal de huurder het gehuurde op de overeengekomen tijd en plaats aan verhuurder overdragen in dezelfde staat waarin hij het ontvangen heeft.
  f.  Alle kosten voor het houden van en het varen met het gehuurde zoals havengelden, bruggelden, kadegelden, sluisgelden, liggelden, en kosten voor brandstof en verlichting zijn voor rekening van de huurder.
  g.  De huurder is, gelet op art. 3, aansprakelijk voor schade aan en verlies van het gehuurde, ontstaan gedurende de tijd dat hij het gehuurde onder zich heeft, onverminderd het bepaalde over het vaargebied. De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig lichamelijk letsel (ongeval), diefstal of vermissing van privé goederen.
   
 8. REPARATIES:
  a.  Met uitzondering van de in art. 7 genoemde kosten komt het normale onderhoud van het gehuurde voor rekening van de verhuurder.
  b.  Voor reparaties van € 30,- of meer heeft de huurder de toestemming van de verhuurder nodig, tenzij feitelijke omstandigheden dit verhinderen.
  c.  Terugbetaling van reparatiekosten geschiedt na overleg van gespecificeerde rekeningen. De huurder zal vervangen onderdelen mee terug nemen, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.
   
 9. BOEKING:
  Van een boeking is sprake in elk van de onderstaande gevallen:
  a.  tot 14 dagen na bespreking.
  b.  een door de huurder ondertekend exemplaar van het huurcontract binnen de in het contract gestelde termijn, retour is bij de verhuurder. Een en ander volgens het aan ommezijde bepaalde.
  c.  de helft van de totaal verschuldigde huursom binnen de in het contract gestelde termijn op rekening van de verhuurder is bijgeschreven. Eén en ander volgens het aan ommezijde bepaalde.
   
 10. WANPRESTATIE HUURDER:
  a.  Indien de huurder zijn verplichtingen niet nakomt, heeft de verhuurder het recht de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. De verhuurder heeft tevens recht op vergoeding van zijn schade.
  b.  Als de huurder het vaartuig later dan overeengekomen terugbrengt heeft de verhuurder recht op evenredige vermeerdering van de huurprijs met een minimum van € 20,- en op schadevergoeding. Tenzij de late teruglevering niet aan de huurder kan worden toegerekend.

Onze verhuurvoorwaarden kunt u ook downloaden in PDF formaat. Om dit bestand te kunnen lezen heeft u Acrobat Reader nodig. Meestal is deze reeds op uw computer geinstalleerd. Eventueel kunt u deze gratis downloaden via www.acrobat.nl . Download verhuurvoorwaarden